Mózes első könyve 49,29-50,14
2024. március 4.
Hinni Isten ígéreteiben


Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta: Ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek a hettita Efrón mezején levő barlangba! (1Mózes 49,29)
Slide1

Jákobnak fontos volt, hogy hova temetik el. Nem azért, hogy extra feladatokkal lássa el fiait. Isten ígéretei indították őt erre a lépesre.


Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van Mamréval szemben a makpélai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt a hettita Efróntól sírhelynek való birtokul. Oda temették el Ábrahámost és feleségét, Rebekát, oda temették el Leát is. A hettitáktól megvett tulajdon az a mező és a rajta levő barlang. Miután Jákób mindezeket meghagyta fiainak, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt, és elődei mellé került. (1Mózes 49,30–33)


Mózes első könyve 49,29-50,14

29 Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta: Ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek a hettita Efrón mezején levő barlangba! 1Móz 23,16-20; 1Móz 47,29-31 30 Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van Mamréval szemben a makpélai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt a hettita Efróntól sírhelynek való birtokul. 31 Oda temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát, oda temették el Izsákot és feleségét, Rebekát, oda temettem el Leát is. 1Móz 25,9-10; 35,29 32 A hettitáktól megvett tulajdon az a mező és a rajta levő barlang. 33 Miután Jákób mindezeket meghagyta fiainak, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt, és elődei mellé került. ApCsel 7,15

1 József ekkor apja arcára borult, siratta, és csókolgatta. 1Móz 46,4 2 Azután megparancsolta József az orvosoknak, akik az ő szolgálatában álltak, hogy balzsamozzák be az apját. Az orvosok be is balzsamozták Izráelt. 3 Negyven nap telt el ezzel, mert ennyi ideig tart a bebalzsamozás. Az egyiptomiak pedig hetven napig siratták őt. 4 Amikor letelt a siratás ideje, így szólt József a fáraó háza népéhez: Ha jóindulattal vagytok irántam, beszéljétek el ezt a fáraónak: 5 Apám megesketett, amikor ezt kérte: Én most meghalok, a saját sírboltomba temess el, amelyet Kánaán földjén vájtam ki magamnak! Most azért el kell mennem, hogy eltemessem apámat, de utána visszatérek. 1Móz 23,3-20; 47,29-30; 49,29 6 A fáraó ezt mondta: Menj el, temesd el apádat, ahogyan megesketett téged! 7 El is ment József, hogy eltemesse az apját, és vele ment a fáraó minden udvari embere, udvarának vénei és Egyiptom összes vénei 8 meg József egész háza népe, testvérei és apjának a háza népe. Csak a gyermekeket meg a juhokat és marhákat hagyták Gósen földjén. 9 Még harci kocsik és lovasok is mentek vele, úgyhogy a menet igen hatalmas volt. 10 Amikor eljutottak Góren-Háátádig, amely a Jordánon túl van, nagy és mélységes gyásszal siratták el ott; hét napig tartó gyászünnepet rendezett apjának József. 11 Amikor az ország lakosai, a kánaániak látták ezt a gyászünnepet Góren-Háátádnál, ezt mondták: Mély gyásza van Egyiptomnak! Ezért nevezték el azt a helyet a Jordánon túl Ábél-Micrajimnak. 12 Fiai pedig úgy tettek Jákóbbal, ahogyan megparancsolta nekik: 13 elvitték őt fiai Kánaán földjére, és eltemették Mamréval szemben, a makpélai mezőn levő barlangba, amelyet Ábrahám a mezővel együtt vásárolt meg a hettita Efróntól sírhelynek való birtokul. 1Móz 23,3-20; ApCsel 7,16 14 Miután József eltemette apját, visszatért Egyiptomba testvéreivel és mindazokkal együtt, akik elkísérték őt apja temetésére.


Számít, hogy hova temetik el az ember testét? Gondolhatnánk, hogy már úgyis mindegy. Jákóbnak mégsem volt az. Nem akarta, hogy Egyiptomban temessék el, mert ő hitt az Úr ígéretében, és azt akarta, hogy azon a földön temessék el, melyet az Úr az ő leszármazottainak ígért. Számára az elsőszülöttségi jog sem volt mindegy, az atyai áldást is megszerezte, testvére, Ézsau elől. Ráadásul mikor találkozott az Úr angyalával, akkor az sem volt mindegy, hogy áldásban részesül-e vagy sem. Nem eresztette el az angyalt, amíg az meg nem áldotta az életét. Fontosak számodra Isten ígéretei? Jákóbnak láthatóan fontos volt, mert még a saját temetése által is az Úr egyik fontos ígéretére utalt. Ez az ígéret nem teljesedett be az ő életében, de beteljesedett Mózes és Józsué idejében, akik bevezették Izráel népét az ígéret földjére. A keresztyének sok olyan isteni ígéretben hisznek, melyeket nem látnak beteljesülni, noha egész életükben bizonyosak afelől, hogy megvalósul. Furcsa dolog ez? Attól függ, hogy ki tette az ígéretet. A minden hatalommal és idővel rendelkező, végtelen nagy Istennek bármilyen ígérete valóságosan hangzik a számomra. Azok az emberek, akik Istent valóban mindenhatónak tartják, az Ő ígéreteit is komolyan veszik. Krivács ZoltánHallgasd meg az EMaBISz Worship: Hit által című dalát.

Mózes első könyve
Akkor most kezdjük a legelején! Amikor a Bibliát a kezedbe veszed, szerintem te is ritkán lapozol az első oldalra. Gyakrabban olvassuk a zsoltárokat, az evangéliumokat és a leveleket, mint a történeti könyveket, mert általában nem úgy olvassuk ezt a könyvet, mint egy regényt, hogy elkezdjük az első lapon és befejezzük az utolsón. Pedig lehetne így is. Sőt szükséges is, hogy végigolvassuk a teljes Szentírást, hogy ne csak a „kedvenc” történeteinket ismerjük, hanem azokat is, amelyek nehezebben érthetők, vagy nem olyan könnyű olvasmányok. Szóval, most kezdjük az elején, amikor a kezdetek kezdetén, azaz „Kezdetben” Isten megteremtett mindent. Embert is teremtett és egy gyönyörű kertbe helyezte, ahol minden jó volt. De sajnos az első emberpár miatt nehéz idők jöttek minden utánuk született emberre, így ránk is.
Ha Mózes első könyvét olvasod, olyan ismerős neveket találhatsz benne, mint Kain és Ábel, akik Ádám és Éva gyermekei voltak; Noé, aki megmenekült az özönvíz elől; Ábrahám és Sára, akik nagyon sokat vártak Isten ígéretének beteljesülésére; Jákób és Ézsau, akik életében fontos szerepet töltött be egy tál étel, vagy József, aki megmentette családját az éhhaláltól. A történetek is bizonyára ismerősek lesznek. Azonban jönnek majd olyan oldalak, amelyeket nehéz lesz végigolvasni, mert rengeteg ismeretlen név és adat lesz benne. Kérlek, ne ugord át ezeket a fejezeteket sem! Olvasd figyelmesen és nagyon sok érdekességet fogsz találni! Például, hogy ki volt Nimród, vagy hány éves volt Matuzsálem?