Ézsaiás próféta könyve 40,12-31
2024. június 24.
Másképmás


Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? (Ézsaiás 40,18)
Slide1

Isten képmásai legyártják maguknak Isten képmását, azt remélve, hogy majd ez a kép más lesz?


Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? – mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Kivezeti seregüket szám szerint, mindnyájukat név szerint szólítja; olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. (Ézsaiás 40,25-26)


Ézsaiás próféta könyve 40,12-31

12 Ki mérte meg markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az eget? Ki mérte meg vékával a föld porát, ki tette mérlegre a hegyeket, és mérlegserpenyőbe a halmokat? Jób 26,10; 38,5-38; Péld 30,4 13 Ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta? Jób 11,7-9; 28,12-28; Róm 11,34; 1Kor 2,16 14 Kivel tanácskozott, ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra, ki tanította tudományra, és ki oktatta értelmes cselekvésre? 15 A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpenyőn, a szigetek egy homokszemnek számítanak. 16 A Libánon fája nem elég a tűzre, állata nem elég az égőáldozathoz. Zsolt 50,10-12 17 A népek mind semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket. Dán 4,32 18 Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? 2Móz 15,11; 20,4; Zsolt 86,8; 89,7; Ézs 46,5; ApCsel 17,29 19 A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ezüstláncot forraszt hozzá. Ézs 41,6-7; 46,6-7 20 Aki szegény ahhoz, hogy ennyit adjon érte, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, amely nem inog. 21 Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek a kezdetektől fogva, nem magyarázták el a föld alapozását? 22 Az, aki ott trónol a földkerekség fölött, ahonnan lakói csak sáskának látszanak, fátyolként terítette ki az eget, kifeszítette, mint egy lakósátrat. 4Móz 13,33; Zsolt 104,2; Zak 12,1 23 Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Jób 12,17; Ézs 19,11-15; 29,14; 1Kor 1,19; 2,6.14 24 Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj, és kiszáradnak, elragadja őket, mint szélvész a pelyvát. 25 Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? – mondja a Szent. 26 Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Kivezeti seregüket szám szerint, mindnyájukat név szerint szólítja; olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. 1Móz 1,16; Jób 38,31-33; Zsolt 147,4-5; Ézs 48,13 27 Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Zsolt 27,10; Ézs 49,14-16 28 Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Zsolt 24,1-2; 90,2 29 Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 1Sám 2,4; Zsolt 68,10; Mt 11,28 30 Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 31 De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. 2Sám 1,23; Zsolt 103,5


Amikor Ézsaiás leírja ezeket a szavakat, akkor egy olyan világban kellett élnie, ahol rengeteg minden megkérdőjeleződött abból, amit Istenről hittek és gondoltak az emberek. Ha Isten tényleg létezik és az, akinek ők gondolták, akkor nagyon nem stimmelt valami azzal a napi valósággal, amiben élniük kellett. Van egy Szabadító Istenünk és mégis fogságban vagyunk?! Van egy bőkezű és gazdag Urunk és mégis szívás a napi betevő előteremtése?! A mi Istenünk gyógyító Úr és áldott orvos, de mégis betegek vagyunk?! No akkor most, hogy is van ez? Sokan elbizonytalanodtak, megtorpantak, kiakadtak – nekik különösen is fontos volt Ézsaiás minden szava: Isten nem változik, nincsen szükség evilági istenekre, „istenutánzatokra”, bálványokra, nem kell szobrokat farigcsálni azt remélve, hogy majd ezek segítenek. Isten igazi és egyetlen képmása az ember, akinek nincsen más dolga, mint hinni és bízni Benne! Benne, aki nem azzal bizonyítja istenségét, hogy teljesíti amire vágyunk, vagy megadja azt, amit kérünk, hanem azzal, hogy azt adja nekünk, amire igazán szükségünk van! Isten nem a kéréseinket és a vágyainkat teljesíti, hanem az ígéreteit, ezért nem olyan, mint mi, ezért nem lehet Őt senkivel sem összemérni. Bízz Benne, megéri! Csomós JózsefÉzsaiás próféta könyve

A próféta feladata az, hogy Isten szavát tolmácsolja a népnek. Mint tolmács nem válogathat, hogy mit mond el és mi az, ami már kínos lenne, és ezért inkább hallgat róla. Ézsaiás egy olyan próféta volt, aki hatvan éven keresztül végezte ezt a fontos szolgálatot, olyan időkben, amikor Izráelt nagy birodalmak (az asszír, az egyiptomi és a babiloni) vették körül és harcolni kellett ellenük. Négy király is uralkodott ezekben az időkben, akiket Ézsaiás ismert, mert valószínűleg ő is előkelő családból származott. Egy gazdag országban kezdte működését, de egy meghódított és elpusztult országban fejezte be. Feleségét prófétanőként említi. Gyermekei pedig már a nevükben is próféciát hordoztak: „a maradék megtér” és „hamarzsákmány, gyorspréda”.
Ézsaiás próféta stílusa emelkedett, változatos és fordulatos. Méltó ahhoz az üzenethez, amit el kell mondania az eljövendő Messiásról és arról, hogy Isten azt várja, hogy népe szentségben járjon, bánja meg bűneit és engedelmesen várja az Eljövendőt, aki gyermekként adatik, de népe megváltása a feladata. Isten szolgája, a Messiás üdvösséget szerez szenvedése és halála által.
Időnként nehéz olvasni a prófétai szavakat, máskor meg annyi reménységet adnak, hogy másképpen tudsz előre tekinteni. Kívánom, hogy ez a könyv számodra is érthető örömüzenetté váljon!