Mózes első könyve 49,1–28
2024. március 2.
Névcsere


Gyűljetek egybe, hallgassatok meg, Jákób fiai! Hallgassatok atyátokra, Izráelre! (1Mózes 49,2)
Slide1

Mitől lett a “csaló”Jákób hiteles ember családja felé? Úgy, hogy találkozott Istennel, aki megfordította sorsát, sőt új nevet adott neki: Izráel.


Jákób hívatta fiait, és ezt mondta: Gyűljetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek majd egykor! … Ez Izráel tizenkét törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket; mindegyiket a ráillő áldással áldotta meg. (1Mózes 49,1.28)


Mózes első könyve 49,1–28

1 Jákób hívatta fiait, és ezt mondta: Gyűljetek össze, hadd mondjam el, mi történik veletek majd egykor! 2 Gyűljetek egybe, hallgassatok meg, Jákób fiai! Hallgassatok atyátokra, Izráelre! 3 Rúben, te vagy elsőszülöttem, erősségem, férfierőm első termése: kiváltképpen hatalmas, kiváltképpen erős. 1Móz 29,32; 5Móz 21,17 4 Kiáradtál, mint a víz, nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. 1Móz 35,22; 1Krón 5,1 5 Simeon és Lévi testvérek, fegyvereik erőszak eszközei. 1Móz 34,25-26 6 Társaságukba ne menj, lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj, dicsőségem! Mert embert öltek haragjukban, kedvtelésükben bikát bénítottak. 7 Átkozott haragjuk, mert vad, és dühük, mert hajthatatlan. Szétosztom őket Jákóbban, elszélesztem Izráelben. Józs 19,1.9; 21,1-42; Ám 1,11; Énekek 8,6 8 Júda, téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségeid nyakára teszed, leborulnak előtted atyádnak fiai. 1Móz 27,29; 37,7.9; 5Móz 33,7; Bír 1,1-2; 1Krón 5,2 9 Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél naggyá, fiam! Lehevert, elnyújtózott, mint a hím vagy a nőstény oroszlán – ki merné fölzavarni?! 4Móz 23,24; 24,9; Jel 5,5 10 Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Síló, akinek engednek a népek. 4Móz 24,17 11 Szőlőtőhöz köti ki szamarát, nemes tőkéhez szamárcsikóját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében. 12 Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. 13 Zebulon a tengerpart felé lakik, a hajók kikötője felé, hátával Szidónra támaszkodik. 5Móz 33,18-19; Józs 19,10-23 14 Issakár nagy csontú szamár, az aklok között heverész. 15 De látva, mily jó a nyugalom, és milyen szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotoló szolgává lesz. 16 Dán ítéli a maga népét, mint Izráel bármely törzse. Józs 19,40-47; Bír 18 17 Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, a ló csüdjébe harap, és lovasa hanyatt esik. 18 Szabadításodra várok, Uram! Zsolt 119,166 19 Gádot martalócok marják, de ő a sarkukba mar! 20 Ásér kenyere kövér, királyi csemegéket kínál. 21 Naftáli gyors lábú szarvasünő, szép szavakat hallat. 22 Termő fa ága József, termő fa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kőfalon. 5Móz 33,13-17 23 Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. Zsolt 37,14 24 De íja nem remeg, izmos kezei fürgén járnak, hisz Jákób Erőssége tartja a kezét, Izráel pásztora, kősziklája, 5Móz 32,31; Zsolt 80,2; Ézs 49,26 25 atyád Istene, aki megsegít téged, a Mindenható, aki megáld téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyaméh áldásaival. 1Móz 27,28 26 Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél; szálljanak József fejére, a testvérei között megszentelt fejére! 27 Benjámin ragadozó farkas, reggel zsákmányt eszik, este prédát oszt. 28 Ez Izráel tizenkét törzse. Ezt mondta el nekik apjuk, amikor megáldotta őket; mindegyiket a ráillő áldással áldotta meg. 29 Azután parancsot adott nekik, és ezt mondta: Ha majd elődeim mellé kerülök, atyáim mellé temessetek a hettita Efrón mezején levő barlangba! 1Móz 23,16-20; 1Móz 47,29-31 30 Abba a barlangba, amely Kánaán földjén van Mamréval szemben a makpélai mezőn, amelyet Ábrahám vett meg a mezővel együtt a hettita Efróntól sírhelynek való birtokul. 31 Oda temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát, oda temették el Izsákot és feleségét, Rebekát, oda temettem el Leát is. 1Móz 25,9-10; 35,29 32 A hettitáktól megvett tulajdon az a mező és a rajta levő barlang. 33 Miután Jákób mindezeket meghagyta fiainak, felhúzta lábait az ágyra, azután elhunyt, és elődei mellé került. ApCsel 7,15


Ha valaki nevet változtat, annak jó oka kell legyen rá. Talán a jelentése miatt, talán gúnyolták. Gondolkoztál már azon, hogy neked is nevet kellene változtatni? A mai igében olvasott Jákób és Izráel nevek egy személyt jelölnek. Egy Istennel való találkozás előtt és után. Jákób neve csaló. Nem túl fancy név, igaz? Anno édesanyja közreműködésével, de csalással próbálta megszerezni Jákób a saját apukájától, Izsáktól az elsőszülöttnek járó atyai áldást. És most, hosszú idő után, ő jár hasonló helyzetben, már neki kell tovább adnia, immár 12 fiának. Hogy imádkozhat úgy, hogy nem pusmognak vagy röhögnek a fiúk? Mitől lett a “csaló” Jákób hiteles ember családja felé? Úgy, hogy találkozott Istennel, aki megfordította sorsát, új nevet adott neki: Izráel. És új nevével ezt hirdeti! “A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.” (ApCsel 11,26) Keresztények, azaz Krisztusról nevezettek. Új nevet kaptak. Mert az Atya a Lelke által benne lakik minden újjászületett gyermekében. Ebbe a nagy családba hívott téged is. Tagja vagy már? Gyere! És élsz Isten minden áldásával Jézus Krisztus által! Ahogy Pál mondja: “többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; … aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20) Jézus kitárja ma is kezét feléd. Hívd döntéseidbe Őt, hogy Ő vezethessen téged! Tóth KrisztiánHallgasd meg az EMaBISz Worship: Ó, nem én, Krisztus él bennem című dalát a háttérinfóknál.

Mózes első könyve
Akkor most kezdjük a legelején! Amikor a Bibliát a kezedbe veszed, szerintem te is ritkán lapozol az első oldalra. Gyakrabban olvassuk a zsoltárokat, az evangéliumokat és a leveleket, mint a történeti könyveket, mert általában nem úgy olvassuk ezt a könyvet, mint egy regényt, hogy elkezdjük az első lapon és befejezzük az utolsón. Pedig lehetne így is. Sőt szükséges is, hogy végigolvassuk a teljes Szentírást, hogy ne csak a „kedvenc” történeteinket ismerjük, hanem azokat is, amelyek nehezebben érthetők, vagy nem olyan könnyű olvasmányok. Szóval, most kezdjük az elején, amikor a kezdetek kezdetén, azaz „Kezdetben” Isten megteremtett mindent. Embert is teremtett és egy gyönyörű kertbe helyezte, ahol minden jó volt. De sajnos az első emberpár miatt nehéz idők jöttek minden utánuk született emberre, így ránk is.
Ha Mózes első könyvét olvasod, olyan ismerős neveket találhatsz benne, mint Kain és Ábel, akik Ádám és Éva gyermekei voltak; Noé, aki megmenekült az özönvíz elől; Ábrahám és Sára, akik nagyon sokat vártak Isten ígéretének beteljesülésére; Jákób és Ézsau, akik életében fontos szerepet töltött be egy tál étel, vagy József, aki megmentette családját az éhhaláltól. A történetek is bizonyára ismerősek lesznek. Azonban jönnek majd olyan oldalak, amelyeket nehéz lesz végigolvasni, mert rengeteg ismeretlen név és adat lesz benne. Kérlek, ne ugord át ezeket a fejezeteket sem! Olvasd figyelmesen és nagyon sok érdekességet fogsz találni! Például, hogy ki volt Nimród, vagy hány éves volt Matuzsálem?